top of page
Container Ship, Truck, Airplane, Cargo

SPLS Logistics (Thailand)

จีน - ไทย & นำเข้าส่งออกทั่วโลก

นำเข้าจีน-ไทย

บริการนำเข้าสินค้าจากจีน - ไทย

 • ต่อรองราคา ค้นหาสินค้า ในประเทศจีน

 • สั่งสินค้าตามออเดอร์

 • ฝากจ่าย ธนาคารจีน อาลีเพย์ 

 • นำเข้าทางรถ และทางเรือ

 • จัดส่งถึงบ้านฟรี

นำเข้าส่งออก ทั่วโลก

ให้คำปรึกษาในด้านโลจิสติกส์ สำหรับการนำเข้าส่งออกสินค้าทั่วโลก

 • ให้ความรู้ด้านโลจิสติกส์จากเริ่มต้น 

 • วางแผน และจัดการกระบวนการขนส่ง

 • สรุปต้นทุนด้านโลจิสติกส์ทั้งหมด

 • ค้นหาต้นทุนที่ซ่อนอยู่ทั้งหมดให้ลูกค้า

ขึ้นทะเบียนใบอนุญาตนำเข้า-ส่งออก

รับติดต่อและให้คำปรึกษาสำหรับการขึ้นทะเบียนใบอนุญาตกับกรมต่างๆ เพื่อจัดทำใบอนุญาตที่จำเป็นในการส่งออกสินค้าพิเศษแต่ละประเภท 

เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการขึ้นทะเบียนอย.

 • อ.7

 • อ.16

 • สบ.7

 • สบ.5

bottom of page